Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Αναρτήσεις

 Δορυφορικό Σύστημα Παρακολούθησης

 

Τοποθέτηση - αντικατάσταση Συσκευών Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ)

Εγκεκριμένοι τύποι Συσκευών Δορυφορικού Εντοπισμού (ΣΔΕ)
9112.7/7/2012/27-12-2012 KYA (ΦΕΚ 3589Β/2012)
10288/161728/30-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 61Β/2014)
9314/150764/30-12-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3415Β/2013)
Αριθ. Πρωτ.: 676/8618/21-01-2014 /Εγκύκλιος ΥΠΑΑΤ
Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3 “Προαγωγή της Εφαρμογής της ΚΑλΠ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (Παρ. 2β του Άρθρου 76, του Κανονισμού (Ε.Κ.) υπ’ αρ. 508/2014 - αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων) ΦΕΚ 3916 Β/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS» ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 6.6.1 Έλεγχος και Επιβολή», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Νομοθετικό Πλαίσιο

Υ.Α 162252 Δορυφορική Παρακολούθηση Επαγγελματικών σκαφών (ΦΕΚ 86 Β 30-01-2007)
Υ.Α 176764 Τροποποίηση της Υ.Α 162252.(ΦΕΚ 2064 Β 24-09-2009)
Υ.Α. 2142.1/54191/2017 (ΦΕΚ 2855 Β)
Υ.Α. 2142.1/54191/2017/19-7-2017 (ΦΕΚ 2855Β΄) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 3147/4.1.99 «Οργάνωση και Λειτουργία Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας» (ΦΕΚ Β΄ 2221), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1000.0/ 34740/2016/20-04-16 (Β’ 1216) απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΚΥΑ Αριθμ. 2142.1/34656/2019
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του Ενωσιακού Συστήματος Ελέγχου της τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΛ.Π.) σχετικά με τον έλεγχο και πιστοποίηση συσκευών δορυφορικού εντοπισμού που εγκαθίστανται σε αλιευτικά σκάφη

Χρήσιμα

Εργαλείο μετατροπής γεωγραφικών συντεταγμένων

Οδηγίες χρήσεως εφαρμογής


 

 

www.hcg.gr