Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Αναρτήσεις

 

 

Ιουν-2019

 

Άδειες αλίευσης για την αλιεία των ειδών: γαρίδα κόκκινη (Aristaeomorpha foliacea) και γαρίδα γαλαζοκόκκινη (Aristeus antennatus)

 

Ιουν-2019

 

Λήψη περιοριστικών μέτρων για την αλιεία χελιού σε εφαρμογή του άρθρου 42 «Χέλι στη Μεσόγειο (γεωγραφικές περιοχές 1 έως 27)» του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/124 του Συμβουλίου « σχετικά με τον καθορισμό, για το 2019, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα».

 

Απρ-2019

 

Διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval).

 

Μαι-2018

 

Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp.

 

Οκτ-2015

 

Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόνου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga ALB)και ξιφία (Xiphias gladius SWO)

 

Μαι-2014

 

Αλιεία Αχινών

 

Μαι-2014

 

Αλιεία στα διεθνή ύδατα (όροι & προυποθέσεις)

 

Μαι-2012

 

Αλιεία μικρών πελαγικών ψαριών

 

Σεπ-2013

 

Επικαιροποίηση καταλόγου καθορισμένων λιμένων στο πλαίσιο του Καν (ΕΚ) 1967/2006.

 

Σεπ-2013

 

Καθορισμός λιμένων εκφόρτωσης αλιευμάτων κόκκινου κοραλλιού

 

Σεπ-2013

 

Καθορισμός λιμένων πρόσβασης και εκτέλεσης εργασιών εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης αλιευτικών προϊόντων σκαφών που φέρουν σημαία τρίτων χωρών

 

 

 

 

 

www.hcg.gr