Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Αναρτήσεις

 Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών και ειδικών δικαιολογητικών χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την προμήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία, συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS). Υ.Α. 7101/156653

Προµήθεια και θέση σε παραγωγική λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS) σε υπόχρεα αλιευτικά σκάφη ΑΔΑ: ΒΙΨΡΒ-124

Εγκύκλιος ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής ημερολογίου αλιείας, προαναγγελίας εκφόρτωσης – μεταφόρτωσης τόνου (BFT), δήλωσης μεταφόρτωσης, δήλωσης εκφόρτωσης και δήλωσης ανάληψης – πώλησης προϊόντων αλιείας

Ποιά τα Υπόχρεα Αλιευτικά Σκάφη?

Τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος 12 μέτρων και άνω,

Τα αλιευτικά σκάφη με άδεια αλίευσης εκτός χωρικών υδάτων ανεξαρτήτως μήκους,

Τα αλιευτικά σκάφη με άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών ανεξαρτήτως μήκους.

Δυνατότητα συμπλήρωσης και υποβολής ηλεκτρονικών ημερολογίων / δηλώσεων εκφόρτωσης παρέχεται και σε κάθε άλλη κατηγορία πλην των ανωτέρω που επιθυμούν τη χρήση αυτών.

Πότε τίθεται σε υποχρεωτική παραγωγική λειτουργία
Από την 20η Αυγούστου 2015 τίθεται σε υποχρεωτική παραγωγική λειτουργία, η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής ημερολογίου αλιείας _ΗΑ, προαναγγελίας εκφόρτωσης _ΠΕ – μεταφόρτωσης _ΠΜ τόνου (BFT), δήλωσης μεταφόρτωσης _ΔΜ, δήλωσης εκφόρτωσης_ΔΕ του υποσυστήματος «ΑΛΙΕΙΑ» και ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης ανάληψης_ΔΑ, δήλωσης πώλησης_ΔΠ προϊόντων αλιείας του υποσυστήματος «ΕΜΠΟΡΙΑ».
Πώς γίνεται η πρόσβαση στο σύστημα?
Για την πρόσβαση του πλοιοκτήτη του α/κ σκάφους στις εφαρμογές συμπλήρωσης και υποβολής ΗΑ-ΔΕ-ΔΜ απαιτείται να έχει λάβει αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο ΟΣΠΑ από τις υπηρεσίες αλιείας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων και στη συνέχεια να χορηγήσει ο ίδιος κωδικό στον κυβερνήτη του σκάφους στην περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον πλοιοκτήτη.
Που τηρούνται τα δεδομένα του Ημερολόγιου Αλιείας_ΗΑ
Τα δεδομένα του Ημερολόγιου Αλιείας_ΗΑ τηρούνται στην συσκευή ERS στο σκάφος
Πότε υποβάλλονται τα δεδομένα του Ημερολόγιου Αλιείας_ΗΑ

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά για κάθε ημέρα του αλιευτικού ταξιδιού ή

α) πριν τον κατάπλου και την εκφόρτωση για τα μονοήμερα ταξίδια ή

β) πριν τις 12 τη νύχτα («τέλος ημέρας») για τα πολυήμερα ταξίδια και πριν τον κατάπλου και την εκφόρτωση για την τελευταία ημέρα του πολυήμερου ταξιδιού.

Ημερολόγιο Αλιείας_ΗΑ συμπληρώνεται για κάθε ημέρα στη θάλασσα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει αλίευση (μόνο πλεύση ή δραστηριότητα χωρίς παραγωγή).

Τα δεδομένα του Ημερολόγιου Αλιείας_ΗΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στις εξής περιπτώσεις α) ύστερα από αίτημα αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, β) τη στιγμή οποιασδήποτε επιθεώρησης στη θάλασσα.

Πότε υποβάλλεται η δήλωση εκφόρτωσης_ΔΕ

Η δήλωση εκφόρτωσης_ΔΕ συμπληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο εντός 24 ωρών μετά την εκφόρτωση για κάθε αλιευτικό ταξίδι. Η εκφόρτωση μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος των αλιευμάτων του σκάφους.

Απαιτείται υποβολή της προαναγγελίας εκφόρτωσης ?
Για τον ερυθρό τόνο (BFT) απαιτείται υποβολή της προαναγγελίας εκφόρτωσης τέσσερις (4) ώρες τουλάχιστον πριν την εκφόρτωση
Όταν το σκάφος είναι σε παύση αλιείας τι γίνεται?

Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής ΗΑ –ΔΕ  όταν το σκάφος είναι ακινητοποιημένο και με  την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν προϊόντα αλιείας πάνω στο σκάφος και έχει υποβληθεί η δήλωση εκφόρτωσης του τελευταίου αλιευτικού ταξιδιού.

Φαίνεται ότι η συσκευή δεν συνδέεται ώστε να αποστείλλει τα στοιχεία . Τι κάνω?
η  υποβολή  του  ημερολογίου  ΗΑ  και  της  ΔΕ,  από  την εγκατεστημένη εφαρμογή client, πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών - είτε είναι εφικτή είτε όχι η σύνδεση τη δεδομένη στιγμή και - δεν προκύπτει πρόβλημα προθεσμιών. Τα δεδομένα αποθηκεύονται και αποστέλλονται όταν αποκατασταθεί η σύνδεση. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι εφικτή όταν γίνεται χρήση της portal εφαρμογής
Τι γίνεται στις περιπτώσεις που ο κυβερνήτης του υπόχρεου α/κ σκάφους διαπιστώσει βλάβη στη συσκευή_ERS ?

Ο κυβερνήτης ή εκπρόσωπός του υποχρεούται  άμεσα:

α) να ενημερώσει για την τεχνική βλάβη ι) άμεσα την αρμόδια  Υπηρεσία Αλιείας της ΠΕ που τηρείται ο φάκελος του α/κ   και ιι) πριν τον κατάπλου την αρμόδια Λιμενική Αρχή κατάπλου ή και εκφόρτωσης, με ηλεκτρονικά μέσα ή με κάθ άλλο   πρόσφορο μέσο .Η Δ.Ελ.Α.Δ.Π. ενημερώνεται άμεσα από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε.

β) να καταγράψει στο ημερολόγιο πλοίου το συμβάν ( ημερομηνία, ώρα κλπ)

γ) να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της βλάβης και της λειτουργίας της συσκευής . Η απομάκρυνση της συσκευής ERS με σκοπό την επισκευή ή την εγκατάσταση δίνεται μετά από σχετικό αίτημα με έγγραφη σύμφωνη γνώμη από την Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε., κοινοποιούμενη στην ΔΕλΑΔΠ.

δ) Ακόμη, ο κυβερνήτης ή ο αντιπρόσωπός του υποχρεούται   για την έγκαιρη υποβολή μέσω της portal εφαρμογής των στοιχείων ι) του ΗΑ σε καθημερινή βάση και το αργότερο μέχρι τις 12:00 την νύχτα   για τα πολυήμερα ταξίδια και   πριν τον κατάπλου  για τα μονοήμερα ταξίδια και ιι)  της  ΔΕ μετά την εκφόρτωση, εφαρμόζοντας τους χρονικούς περιορισμούς  της παρ 17 . Οι Υπηρεσίες Αλιείας των ΠΕ    και οι Λιμενικές Αρχές κατάπλου ή και εκφόρτωσης   παρακαλούνται να επιτρέπουν τη δυνατότητα   χρήσης   των   υπηρεσιακών   Η/Υ   για  την   ηλεκτρονική   υποβολή   των στοιχείων, εφόσον  ο κυβερνήτης έχει τηρήσει  τις παρ  (α), (β), και (γ).

Μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης της συσκευής, και εφόσον δεν έχουν τηρηθεί τα ισχύοντα και οι προθεσμίες, απαγορεύεται ο εκ νέου απόπλους.

Υπάρχει τεχνική υποστήριξη όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του ERS?

Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται:

α) στο μενού ΒΟΗΘΕΙΑ του ΟΣΠΑ στο οποίο είναι διαθέσιμο όλο το υποστηρικτικό υλικό, για τη συμπλήρωση των πεδίων στις ηλεκτρονικές εφαρμογές των ΗΑ-ΔΕ-ΔΜ-
ΔΑ-ΔΠ .

β) στο τηλέφωνο 6936123353 (ώρες λειτουργίας 9πμ-7μμ) και το email: ospasupport@iknowhow.com,  στα οποία απαντά το γραφείο βοήθειας ΟΣΠΑ (help desk) των εταιρειών PWC & IKNOWHOW, που υλοποιούν τις εφαρμογές του.

Ομάδα Υποστήριξης της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας: 210 9287136, syg107@minagric.gr,(210 9287207, syg091@minagric.gr),

Οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών   Αλιείας των ΠΕ καθώς της Δ/νσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων  και  Προϊόντων και  εκπρόσωπος  του  αναδόχου, συνδράμουν  τους υπόχρεους που ξεκινούν την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των ΗΑ –ΔΕ -ΔΑ- ΔΠ.