Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

 

Μέτρο 3.1.22 -Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ(ΦΕΚ 2485 Β/2019)

 

2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤO ΜΕΤΡO 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης για ενεργό αλιευτική δραστηριότητα επαγγελματικού Α/Κ σκάφους

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9 Βεβαίωση Λιμενικής Αρχής σχετικά με την ενεργό αλιευτική δραστηριότητα Α/Κ σκάφους 1 1

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10 Βεβαίωση Λιμενικής Αρχής Μη χορήγηση βεβαίωσης σχετικά με την ενεργό αλιευτική δραστηριότητα Α/Κ σκάφους1 1