ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ