Αρχική Σελίδα
Οργανόγραμμα
Νομοθεσία
Εκπαίδευση
Αναρτήσεις

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

 

 

1. Εισαγωγή

Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας (Δ.ΕΛ.ΑΛ.) που ανήκει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και εδρεύει στον Πειραιά (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2), επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή Γ.Κ.Π.Δ.) και το νόμο 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Δ.ΕΛ.ΑΛ.
 • Ταχ. Δ/νση: : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς
 • Τηλέφωνο: 213-137 4377
 • e-mail: delal@hcg.gr

Το παρόν κείμενο εξηγεί τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη Δ.ΕΛ.ΑΛ., τον τρόπο συλλογής, χειρισμού και διασφάλισης της προστασίας όλων των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες και τα δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. Παρέχει επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του Φορέα μας και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας:
α) Σκοπός της επεξεργασίας
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από τη Δ.ΕΛ.ΑΛ. για τους σκοπούς της ενάσκησης των αρμοδιοτήτων της και διέπεται από τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019 (Α΄137). Συγκεκριμένα, στις αρμοδιότητες της Δ.ΕΛ.ΑΛ. περιλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΠΔ 13/2018 (Α’ 26), μεταξύ άλλων: α) η παρακολούθηση και ο έλεγχος της δραστηριότητας των υπόχρεων αλιευτικών σκαφών μέσω του Δορυφορικού Συστήματος Παρακολούθησης (Δ.Σ.Π.) από το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.), καθώς και η ηλεκτρονική ανταλλαγή αυτών με τα αντίστοιχα κέντρα εφαρμογών των λοιπών κρατών - μελών της Ε.Ε., β) ο έλεγχος της τήρησης του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου (Ε.Α.Μ.), γ) η τήρηση Μητρώων των υπευθύνων Αξιωματικών Αλιείας των Λιμενικών Αρχών και των Επιθεωρητών Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, δ) η παρακολούθηση εφαρμογής της εθνικής, της ενωσιακής και διεθνούς αλιευτικής νομοθεσίας καθώς και η εποπτεία και ο συντονισμός του έργου των Λιμενικών Αρχών, ε) η επεξεργασία μέτρων αστυνόμευσης της αλιείας, καθώς και η αξιολόγηση των στοιχείων προς εξαγωγή συμπερασμάτων με σκοπό τη βελτίωση των μεθόδων και πρακτικών αστυνόμευσης, στ) ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των αλιευτικών επιθεωρήσεων που διενεργούν οι Λιμενικές Αρχές, στο πλαίσιο εφαρμογής της αλιευτικής νομοθεσίας και των τυχόν διακρατικών συμφωνιών, ζ) η μέριμνα, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις, για την υλοποίηση των κοινών δράσεων ελέγχου και επιθεωρήσεων αλιείας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων της: α) Τμήμα Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων, β) Τμήμα Εφαρμογών Ελέγχου Αλιείας και Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών, γ) Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας.
β) Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη ΔΕΛΑΛ
Στην επεξεργασία των δεδομένων περιλαμβάνεται η συλλογή, χρήση, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η τήρηση αρχείου. Κάθε είδους επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και το ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Περαιτέρω, πραγματοποιείται επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (ΥΝΑΝΠ), όπως είναι οι Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού, ΕΚΣΕΔ, ΚΕΠΙΧ (σύμφωνα με άρθρο 12 του Κανονισμού ΕΕ 1224/2009).
γ) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δύναται να τύχουν επεξεργασίας:
 • όνομα και επώνυμο,
 • αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας,
 • φύλο,
 • αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου,
 • ΑΦΜ, (στ) αναγνωριστικά στοιχεία επαγγελματικών σκαφών (όνομα, αριθμός νηολογίου, ΑΜΑΣ),
 • δεδομένα που διαβιβάζονται από τις ΣΔΕ των αλιευτικών σκαφών (γεωργαφικό στίγμα, ταχύτητα , πορεία, ιστορικό κίνησης, συναγερμοί συσκευής),
 • στοιχεία διοικητικών παραβάσεων, αποφάσεις για επιβολή κυρώσεων, προσφυγές κ.λπ
Δ) Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

(α) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ΄ του Γ.Κ.Π.Δ. «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας».

(β) Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε΄ του Γ.Κ.Π.Δ. «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας» και το Άρθρο 5 του Ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Στο πλαίσιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ παρατίθενται κάτωθι διατάξεις ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, βάσει των οποίων η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων αποτελεί υποχρέωση της Δ.ΕΛ.ΑΛ.:

 • Άρθρα 10 και 11 της Εκτελεστικής Απόφασης ΕΕ 2018/1986
 • Άρθρο 4β περ. ε του Κανονισμού ΕΕ 1005/2008
 • Άρθρα 9, 12 και 111 του Κανονισμού ΕΕ 1224/2009
 • Άρθρο 79 του Κανονισμού ΕΕ 1224/2009 (για την τήρηση μητρώου αξιωματικών και στελεχών/επιθεωρητών αλιείας)
 • Άρθρο 34 και παράρτημα ΧΑ του Κανονισμού 1010/2009 (για τη διαβίβαση εκθέσεων επιτήρησης ξένων αλιευτικών σκαφών εντός Εθνικά Χωρικά Ύδατα σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
 • Άρθρα 6, 15, 16 της Συμφωνίας FAO που εγκρίθηκε με την από 2011/443/ΕΕ Απόφαση του Συμβουλίου ΕΕ
 • Άρθρο 119 και 120 του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 404/2011
 • Άρθρο 11 του ΝΔ 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» (Α’ 27)
 • Αριθ. 3147/1999 Απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Οργάνωση και Λειτουργία Κ.Π.Α.» (Β΄ 2221).
3. Πηγές και αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
α) Πηγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Τα υποκείμενα των δεδομένων (αλιείς, επιχειρηματίες/επιτηδευματίες στον τομέα τις αλιείας, μεταφορείς, στελέχη Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.)
 • Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού
 • Κέντρα Παρακολούθησης Αλιείας άλλων Κρατών - Μελών της ΕΕ
 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) • Τμήματα Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
β) Αποδέκτες / κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.
 • Κράτη-μέλη ΕΕ και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Αλιείας – DG MARE).
 • Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου Αλιείας (EFCA).
 • Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICAAT). • Εισαγγελικές ή Δικαστικές Αρχές κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας. • Ερευνητικοί φορείς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στα οικεία άρθρα του Γ.Κ.Π.Δ. και ιδίως του άρθρου 89, οπότε και διαβιβάζονται ψυδωνυμοποιημένα.
 • Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
 • Ο καταγγελλόμενος, ως υποκείμενο των δεδομένων που τον αφορούν, δηλαδή της υποβληθείσας στην Υπηρεσία μας καταγγελίας, έχει δικαίωμα πρόσβασης, όχι μόνο στο κείμενο της καταγγελίας αλλά και σε κάθε πληροφορία σχετική με την προέλευση (πηγή) των δεδομένων αυτών, όπως τα στοιχεία ταυτοποίησης του καταγγέλλοντος (όνομα, διεύθυνσή κ.α). Το εν λόγω δικαίωμα πρόσβασης, υπόκειται εντούτοις σε ορισμένους περιορισμούς, σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις, όπως στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου ή παραβλάπτεται απόρρητο, προβλεπόμενο από ειδικές διατάξεις, ή όταν η πρόσβαση είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα της υπόθεσης σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης. Επιπλέον, περιορισμοί αναφέρονται στην ύπαρξη ειδικών διατάξεων που επιβάλλουν ή επιτρέπουν ενδεχομένως απόλυτη ή μερική τήρηση μυστικότητας, καθώς και στην περίπτωση που η γνωστοποίηση των στοιχείων του καταγγέλλοντος δύναται να απειλήσει το υπέρτατο έννομο αγαθό της ζωής του. Ο καταγγέλλων, ο οποίος δεν επιθυμεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, θα πρέπει εξαρχής να επικαλείται και να αιτιολογεί εγγράφως τους σχετικούς λόγους, ώστε να εξετάζονται αρμοδίως από τη δημόσια υπηρεσία.
 • Εκτελών την επεξεργασία με τον οποίο ενδέχεται να συνεργάζεται η ΔΕΛΑΛ για την υποστήριξη των συστημάτων της, ήτοι εταιρεία - πάροχο υπηρεσιών και υλοποίησης λύσεων πληροφορικής. Η ΔΕΛΑΛ συνεργάζεται μόνο με εταιρείες που εξασφαλίζουν ότι στις διαδικασίες της εταιρείας εμπεριέχονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, ασφάλειας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας για να προστατεύουν τα δεδομένα και τους εμπλεκόμενους πόρους. Πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να έχει το αρμόδιο προσωπικό της εταιρείας στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του συστήματος. Η εταιρεία απαγορεύεται να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, εκτός εάν η ΔΕΛΑΛ του δώσει ρητή εντολή.
γ) Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους ή άλλους αποδέκτες, πλην των ως άνω αναφερόμενων αποδεκτών, εκτός αν πρόκειται για διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από τη Νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η πρόσβαση τρίτων σε έγγραφα με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πληροφορίες, στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η διαβίβαση των δεδομένων αυτών στις τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

4. Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων:

Η Δ.ΕΛ.ΑΛ. διατηρεί τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της περαιτέρω επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο σύστημα VMS διατηρούνται για τουλάχιστον τρία (03) χρόνια. Εάν τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση παράβασης, επιθεώρησης, δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών, διατηρούνται όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών, πέραν του οποίου δεν υφίσταται δικαίωμα αξίωσης και ο οποίος δεν ξεπερνά τα 20 έτη. Τα ανωτέρω δεδομένα δύναται να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα εφόσον υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.

5. Αυτοματοποιημένη λήψη Αποφάσεων

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

6. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων και άσκηση των δικαιωμάτων τους:

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα που τους χορηγούνται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων:

 • δικαίωμα ενημέρωσης, κατά τα άρθρα 12, 13, 14 και 34 του ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα πρόσβασης, κατά το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα διόρθωσης, κατά το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), κατά το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ,το οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση,
 • δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας, κατά το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ
 • δικαίωμα ενημέρωσης για τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων κατά το άρθρο 19 του ΓΚΠΔ και
 • δικαίωμα αντίρρησης, κατά το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ, το οποίο εξετάζεται κατά περίπτωση.

Η άσκηση των δικαιωμάτων από το υποκείμενο των δεδομένων πραγματοποιείται στις περιπτώσεις και με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα 12-21 του Γ.Κ.Π.Δ., αποστέλλοντας:

 • έγγραφη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Δ.ΕΛ.ΑΛ.,
 • μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.ΕΛ.ΑΛ.,
 • αίτηση μέσω Λιμενικής Αρχής.

Για περαιτέρω υποβοήθηση σχετικά με την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. στον σύνδεσμο: https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo/

Δικαίωμα προσφυγής /καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική Αρχή:

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Πολίτες - Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 
 

 

 

 

 

www.hcg.gr